AKCIJSKO USMERJENO VODENJE

V situaciji, ko si skupina ljudi prizadeva, da bi dosegla nek cilj, se bo vsaj eden izmed njih izpostavil in se začel obnašati kot njihov voditelj.

Še enkrat poglejmo zgornji stavek in se vprašajmo, na katere elemente ga lahko razčlenimo. Britanski profesor John Adir, strokovnjak v poslovnem in vojaškem vodenju, ki je razvil teorijo akcijsko usmerjenega vodenja, je trdil, da so v vsaki situaciji, ki zahteva voditelja, naslednji elementi:
·         Cilj ali naloga. Lahko gre za kompleksno nalogo ali zelo praktičen cilj. Vemo, da imajo učinkovite skupine zelo specificirane (»smart«) cilje, ki so skupni vsem članom skupine. Pravzaprav se pogosto dogaja, da je ravno skupni cilj povod za nastanek določene skupine.
·         Skupina, ki se trudi izpolniti cilj ali nalogo. Zelo verjetno je, da bo cilj dosežen ali naloga res dobro izpolnjena samo v primeru, ko bodo vsi člani skupine delali skupaj in za skupno dobro. Zato je skupino, ki opravlja nalogo ali dosega cilj, vedno treba jemati kot posebno entiteto in ji namenjati pozornost.
·         Posameznik, ki je vključen v skupino. Ko se bo skupina razvila in začela živeti po svoje, posamezniki znotraj nje ne bodo izgubili lastne identitete. Če želimo zagotoviti pripadnost posameznikov in ohraniti njihovo motivacijo za nadaljnje delo, moramo znotraj zadovoljiti tudi potrebe posameznikov (glej hierarhijo potreb po Maslowu).
 
Akcijsko usmerjeno vodenje je usmerjeno v voditelja. Voditelj mora uravnotežiti potrebe in zahteve, ki jih predstavlja vsak od zgoraj naštetih elementov. Učinkovit voditelj je tisti, ki hkrati nagovarja vse tri elemente. Če voditelj zanemarja en element, bo na dolgi rok verjetno izgubil tudi preostala dva. Primer: Če se voditelj koncentrira zgolj na nalogo in na skupino, bodo posamezniki znotraj skupine kmalu začeli zgubljati motivacijo za delo in skupno vizijo, posledično bo skupina začela razpadati in naloga ne bo opravljena.
 
 
Po drugi strani pa ti elementi občasno prihajajo v medsebojni konflikt. Primer je časovna omejitev za dokončanje naloge. Zaradi te se celotna skupina fokusira zgolj na opravljanje naloge, vendar če vodja popolnoma pozabi na potrebe posameznikov in skupine, je lahko ves trud zaman.
Izkušen voditelj v takih situacijah uporablja sledeč pristop:
 
·         Identificira in evalvira zahteve in izzive, ki jih postavlja naloga/cilj.
·         O zahtevah in izzivih se pogovori z ekipo in pridobi njihova mnenja.
·         Načrtuje dosego cilja ali izpolnitev naloge skupaj z ekipo.
·         Ozavesti vire, ki jih imajo kot skupina, in natančno delegira odgovornost posameznikom.
·         S celotno skupino in s posamezniki izvaja »monitoring« in evalvacijo.
·         Skupini daje povratne informacije in opogumlja posameznike znotraj nje.
·         S celotno skupino pregleduje in spreminja načrte, dokler cilj ni dosežen ali naloga zaključena.
 
Nekaj karakteristik – nalog, na katere bodi pozoren pri vsakem od elementov akcijsko usmerjenega vodenja.
 
Naloga
·         Definiraj končni cilj.
·         Razvij akcijski načrt.
·         Seznani člane ekipe z njihovo vlogo pri izpolnjevanju naloge.
·         Delegiraj delo članom ekipe.
·         Zberi vire, potrebne za dokončanje naloge.
·         Preverjaj kvaliteto dela.
·         Poskrbi, da skupina ostane fokusirana na končni cilj.
·         Evalviraj napredek in izboljšuj projektni načrt.
 
Skupina
·         Izgradi skupinski duh.
·         Vzdržuj disciplino in moralo.
·         Opogumljaj skupino.
·         Motiviraj skupino za končni uspeh.
·         Vzdržuj odprto komunikacijo.
·         Poskrbi, da bo skupina primerno usposobljena za opravljanje naloge.
·         Bodi konstruktiven pri reševanju konfliktov.
·         Izogibaj se pretiranemu obremenjevanju z nalogo.
·         Določi voditelje podskupin, ko je to potrebno.
 
Posameznik
·         Vključuj vse posameznike v načrtovanja, pogovore in aktivnosti.
·         Išči in izkoriščaj močne točke posameznikov.
·         Poskrbi, da se sliši mnenje tišjih članov skupine.
·         Zadržuj močne, vplivnejše člane.
·         Ponudi odkrite povratne informacije.
·         Posameznikom zagotovi podporo (»coaching«, mentorstvo) in jih opogumljaj na njihovi poti.
·         Izogibaj se pristranskosti v konfliktih.
·         Zagotovi deljenje izkušenj med posamezniki.